Hỏi:

small_4588.jpg Do ghi sai đơn giá hàng nên công ty phải lập biên bản hủy bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn khác thay thế nhưng liên 2 của hóa đơn hủy bỏ bị thất lạc thì chúng tôi phải làm thế nào? Do ghi sai đơn giá hàng nên công ty phải lập biên bản hủy bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn khác thay thế nhưng liên 2 của hóa đơn hủy bỏ bị thất lạc thì chúng tôi phải làm thế nào? Trả lời: Về hóa đơn bị hủy bỏ, tại điểm 1.2 và điểm 1.10, mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính có quy định: trường hợp hóa đơn đã xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản hủy hóa đơn, có chữ ký xác nhận, đóng dấu của người đứng đầu tổ chức của bên mua, bên bán và phải lưu đầy đủ các liên của số hóa đơn. Như vậy, trường hợp hóa đơn ghi sai chủng loại hàng hóa và sai đơn giá, công ty đã lập biên bản hủy hóa đơn và lập hóa đơn mới thay thế nhưng làm thất lạc liên 2 hóa đơn đã hủy, thì hóa đơn này được xem như doanh thu bán hàng của công ty. Đồng thời công ty còn bị xử lý vi phạm về hành vi làm mất hóa đơn theo quy định tại điều 16, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.