Nếu không phải là người cầu kỳ thì bạn nên sử dụng màu trung tính.