Hiện tại các bước chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương để trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn vào tháng 5/2008.