(CafeF)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho NHTM CP Quân đội (MB) thực hiện dự phòng rủi ro theo theo thông lệ quốc tế.