Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) thực hiện chính sách dự phòng rủi ro.