(CafeF) - Cổ đông Cavico Mining (MCV) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 12% vốn điều lệ và cổ phiếu thưởng 5% vốn điều lệ, chứ không chuyển sàn.