Căn cứ thông báo số 1809/TB-VSD ngày 21/05/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEC như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 01/06/2010 - Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 143,5 tỷ đồng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 5 năm từ 2011 đến 2015 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau