Đây là hội thảo có quy mô lớn lần đầu tiên bàn về vấn đề đầu tư vào miền Trung, khu vực đang được coi là có lực hút đầu tư vào bậc nhất, nhì hiện nay ở nước ta