Mặc dù vấn đề đất đai ở Việt Nam đã có hẳn một hệ thống pháp luật, tuy nhiên khi xới xáo vấn đề này tại buổi thảo luận để góp ý dự án Luật Đăng ký bất động sản ngày 25/3 thì nhiều người mới "giật mình" bởi tính minh bạch của nó.