Việt Nam đang thiếu nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm, nhưng đất xây công viên phần mềm lại sử dụng không đúng mục đích.