Hanoinet- Năm 2007, doanh thu bảo hiểm của riêng sản phẩm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm ôtô - xe máy đạt trên 1.000 tỷ đồng.