ICTnews - Nếu bạn có thói quen vào một số trang web cố định, có thể đặt chế độ mặc định để mỗi khi trình duyệt mở thì cũng mở luôn các trang web đó.