Ông Xâu-vi-gớt khẳng định, Việt Nam là một đất nước mà nhân dân được tự do tín ngưỡng. Điều này đã được thể hiện trong chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và nêu rõ trong Điều 70 của Hiến pháp Việt Nam...