(Vitinfo) - Sau khi nghiêm trang đọc di chúc của mình, bảy sinh viên đại học còn hoàn toàn khỏe mạnh nằm vào những chiếc quan tài đặt trong một căn phòng âm u…