TT - Khoảng 500 đầu sách văn học Nga đã dịch ra tiếng Việt không hề là nhiều với một thư viện, nhưng với bộ sưu tập cá nhân của hai ông Thúy Toàn và Đoàn Tử Huyến, đó là cả một kho tàng.