“Miss the boat” không chỉ có nghĩa đen là “nhỡ tàu”.

“Miss the boat” còn có nghĩa là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nghĩa thứ hai của nó là: không hiểu tầm quan trọng của một thứ gì đó.

Ví dụ: He didn’t apply for the scholarship. He missed the boat.

Anh ấy không nộp đơn cho suất học bổng đó. Anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội.

N.T(Clip: VOA Learning English)