Luật Đất đai 2003 ghi rõ “định giá đất theo hướng sát với giá chuyển nhượng thị trường trong điều kiện bình thường”, nhưng, hầu hết các địa phương đều định giá không sát với giá thị trường, địa phương nào định giá ở mức cao nhất cũng chỉ bằng 60% so với khung giá của Chính phủ…