Thật không biết nói thế nào về lòng nhân ái của anh chị! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!