Lợi nhuận của Tập đoàn Masan giảm xuống chủ yếu do khoản Lợi thế thương mại từ Dự án Núi Pháo giảm từ 1.615 tỷ xuống 1.240 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Masan (MSN) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán. Sau kiếm toán thì LNTT của công ty giảm 389 tỷ (-12,4%) từ 3.135 tỷ xuống 2.746 tỷ đồng. Nguyên nhân xuất phát từ việc khoản Lợi thế thương mại (ghi nhận vào doanh thu tài chính) từ Dự án Núi Pháo giảm 375 tỷ đồng, từ 1.615 tỷ xuống 1.240 tỷ đồng. Dù vậy thì khoản Lợi thế thương mại này vẫn chiếm tới 45% LNTT năm 2010 của MSN. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.283 tỷ đồng (giảm 352 tỷ đồng), tương ứng với EPS đạt 4.635 đồng. Chỉ tiêu (tỷ đồng) Sau KT Trước KT Thay đổi Doanh thu thuần 5586.3 5584.6 1.7 0.0% Lợi nhuận gộp 2391.7 2397.1 -5.4 -0.2% DT tài chính 1610.9 1999.6 -388.7 -19.4% + Khoản Lợi thế thương mại 1239.7 1614.7 -375.0 -23.2% CP tài chính 270.3 248.9 21.4 8.6% Chi phí bán hàng 951.3 951.8 -0.5 -0.1% Chi phí QLDN 213.7 223.2 -9.5 -4.2% Lợi nhuận thuần HĐKD 2577.3 2972.8 -395.5 -13.3% Lợi nhuận khác 8.2 3.8 4.4 115.3% Lợi nhuận từ LD,LK 160.6 158.6 2.0 1.2% LNTT 2746.1 3135.3 -389.2 -12.4% LNST 2629.2 2995.8 -366.6 -12.2% LNST của cổ đông cty mẹ 2283.0 2634.8 -351.8 -13.4% EPS (đồng) 4635 5358 -723.0 -13.5% Kết quả kinh doanh hợp nhất 2010 của MSN