Nền kinh tế càng khó khăn thì số lượng doanh nghiệp (DN) lâm vào phá sản, giải thể do nợ xấu dây dưa ngày càng nhiều. Các chủ nợ (chủ yếu là các tổ chức tín dụng) cũng rơi vào tình cảnh khó khăn do khách nợ không có khả năng trả. [ + ]