Nghiên cứu mới cho thấy mực nước biển trong 100 năm tới sẽ cao hơn mực nước biển hiện tại một mét – gấp 3 lần dự đoán của Hội đồng đa chính phủ về Thay đổi khí hậu của UN.