(aFamily)- Cái tính keo kiệt, đến độ vắt cổ chày ra nước của mợ khiến nhiều phen cậu tôi bị muối mặt với người thân, bạn bè, chòm xóm...