Nhân dịp Xuân về, chúng tôi đã “cải trang” thành đôi tình nhân đi xem bói. Sau một hồi xem bài, xem tay, v.v... thầy bói phán: "Muốn cưới được nhau, phải... ăn cơm trước kẻng!"