Đây là MV đánh dấu sự hợp tác của Khởi My và nhóm La Thăng