Lầu Năm Góc đã chính thức buộc tội sáu tù nhân vịnh Guantanamo liên quan tới những vụ tấn công ngày 11 tháng Chín tại Mỹ.