(CafeF) - Ngân hàng Omni có tổng tài sản 956 triệu USD. Tổng lượng tiền gửi là 796,8 triệu USD tính đến ngày 09/03/2009.