Số đơn đăng kí xin được trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ bất ngờ sụt giảm trong tuần trước và tốc độ xây mới nhà ở của các hộ gia đình đã ổn định trong tháng ba, cho thấy nhiều hơn những dấu hiệu về việc suy thoái đang chậm lại.