(CafeF) - Sau đợt xem xét này mặt hàng cá tra, basa philê đông lạnh của Việt Nam có thể được bỏ thuế chống bán phá giá.