Yêu cầu của Bộ tư pháp đưa ra vào ngày 10.3 với nội dung: đảm bảo quá trình chuyển giao thống nhất.