Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009 của Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam (HNX: NAG):

* File đính kèm