Mặt hàng gỗ chế biến dự kiến đạt khoảng 2,5 tỷ USD, cao su khoảng 1,4 tỷ USD. Giá mặt hàng điều đã có sự phục hồi và đạt kim ngạch cao nhất từ trước đến nay - khoảng 650 triệu USD, giá trị tăng mạnh nhất là hồ tiêu.