(VnMedia) - Đến nay 63/63 tỉnh, thành đã hoàn thành việc rà soát, lên danh sách với tổng đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội là khoảng 1,13 triệu người. Ước tính năm 2008, có khoảng 90% và đến năm 2009 sẽ có 100% đối tượng thuộc diện trợ cấp theo nghị định này được hưởng trợ cấp.