(CafeF) - ĐHĐCĐ của Công ty CP BĐS Dầu khí (Petrowaco) xác định năm 2009 sẽ đẩy mạnh thực hiện đầu tư những dự án cải tạo chung cư tại Hà Nội có hiệu quả cao, thu hồi vốn sớm.