SGTT.VN - Đó là dự kiến của bộ Giáo dục và đào tạo cho năm học sau. Ngoài ra, tuyển mới đào tạo tiến sĩ tăng 15%, đào tạo thạc sĩ tăng 10%, sẽ có 1.200 học bổng ngân sách nhà nước, 575 học bổng hiệp định, 200 học bổng diện xử lý nợ và khoảng 100 học bổng từ các nguồn khác.

Sẽ tiếp tục cải tiến thi cử theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, để giảm áp lực, tốn kém, bảo đảm quyền lợi và công bằng cho thí sinh. Các trường tiếp tục chuẩn bị các điều kiện chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Tiếp tục xây dựng đề án phát triển kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2010 – 2020; hình thành các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục để xã hội biết và giám sát. Theo báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010, năm học vừa qua có 27 trường đại học, 33 trường cao đẳng đã thành lập bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục. Các trường đại học, cao đẳng còn lại đang tiến hành tự đánh giá.