Vân Khánh như sinh ra để hát về Huế; Quang Linh tạo dấu ấn lạ trong Chợ chiều; Phương Thanh được xem là một phát hiện mới; Cẩm Ly vẫn xuống xề ngọt lịm; Đan Trường vẫn giữ phong cách rặt Nam Bộ trong Nội tôi