Hai bức tường còn lại có thể sập tiếp. Thanh tra xây dựng và công an đã vào cuộc.