ND - Thưa các vị đại biểu, các khách quý, Thưa các đồng chí, đồng bào.