Hệ thống rào ray tôn chắn sóng phân định luồng xe cơ giới và xe thô sơ đã bộc lộ nhiều bất cập...Chi tiết...