Giadinh.net - "Tôi cho rằng, phải trả lại quyền lực cho cơ quan quản lý về chứng khoán. Tức là không ...