Nếu không có các dịch vụ khoa học và công nghệ, thì hoạt động nghiên cứu khoa học và việc tạo ra công nghệ cao sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy, thuế suất thuế TNDN rất cần có ưu đãi với loại hình DN này.Chi tiết...