Đây là một sự so sánh thú vị, bởi 2 sản phẩm một smartphone, một tablet lại có kích thước gần tương đồng nhau.