Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Ủy viên HĐQT CTCP Phân Lân Ninh Bình (HNX: NFC) đăng ký mua 100,000 cp từ ngày 06/10 đến 30/10.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Thạch
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: NFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/10/2014.

HNX