ông ý nói tiếng Việt sõi thế còn gì.

uhm cũng biết khá lâu rồi, nhưng k biết ông ta có lai chút máu Việt k hả .... Nhìn trẻ mà, sao không gọi là "anh Tây" hay "anh chàng người Đức"? Cứ Tây là lên chức "ông" ngay! Cứ Tây là phải tâng bốc ngay! Cứ đẹp hay giỏi là phải quăng một từ "Tây" ngay! Cái lối tư duy kiểu thuộc địa này không biết bao giờ mới gột rửa để tiến bộ được. ông ý nói tiếng Việt sõi thế còn gì.