(CafeF) - Nga, Indonesia, Ukraine và Romania đã quyết định đóng cửa thị trường chứng khán do thị trường của các nước này giảm mạnh > TTCK Nga: 9 lần ngừng giao dịch trong 3 tuần