Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín ngày 27 tháng 02 năm 2009 về việc chuẩn bị chương trình nội dung Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Đại Tín, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín xin thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...