Ngày 30/8/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 6587/NHNN-TTGSNH thông báo ý kiến của Thống đốc NHNN về việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định.

Theo đó, Thống đốc NHNN đồng ý việc Ngân hàng TMCP Gia Định tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Gia Định thông qua ngày 06/3/2010 và Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Gia Định số 115/10/CV-HĐQT ngày 29/7/2010 về việc chỉnh sửa, bổ sung một số chỉ tiêu hoạt động của phương án tăng vốn điều lệ năm 2010. Ngân hàng TMCP Gia Định có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Gia Định thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.