Hỏi:

small_7824 Chúng tôi xúc tiến thành lập một công ty có dự án đầu tư các trung tâm thể dục, thể thao hoặc các hoạt động nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao như hoạt động các đội bóng, Câu lạc bộ bóng đá thì dự án đầu tư trên có được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư không? (T.N.C, 85 Tôn Đức Thắng, Hà Nội) Phần B Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (22/9/2006) của Chính phủ quy định: “Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc: Xây dựng: trung tâm thể dục, thể thao, nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể thao; cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện tập luyện thể dục thể thao” thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (14/2/2007) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập có dự án đầu tư các trung tâm thể dục, thể thao hoặc có hoạt động nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao như hoạt động các đội bóng, câu lạc bộ bóng đá thì dự án đầu tư trên thuộc ngành nghề lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 37 Mục VI Phần B Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (14/2/2007) của Chính phủ.