Kết quả phiên đấu giá đã thu được gần 2,427 tỷ đồng. 70% số tiền này sẽ được gửi vào quỹ vì người nghèo, 30% còn lại nộp vào ngân sách tỉnh