Chàng trai này chứng tỏ cho mọi người thấy không cần lắp bánh trước của xe vẫn có thể chạy được. Cái chính là phải khéo.

Nhật Tân (video youtube)