Ngày 05/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

small_5139.jpg Chính phủ quy định cụ thể danh mục 14 ngành, nghề cấm kinh doanh, các ngành, nghề cấm kinh doanh khác được quy định tại các luật, pháp lệnh và nghị định chuyên ngành… Chính phủ quy định cụ thể danh mục 14 ngành, nghề cấm kinh doanh, các ngành, nghề cấm kinh doanh khác được quy định tại các luật, pháp lệnh và nghị định chuyên ngành… Tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch… đều có quyền: thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; có quyền góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp với mức không hạn chế theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp trừ những trường hợp khác đã được quy định cụ thể. Các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối không được sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng… Về điều kiện kinh doanh, trước hết, doanh nghiệp cần có giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; chứng chỉ hành nghề; chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; xác nhận vốn pháp định và các chấp thuận khác cũng như các yêu cầu phù hợp khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam… Việc tổ chức, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp (công ty TNHH một thành viên được phép chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần...) phải theo quy trình nhanh gọn, phù hợp với thực tế… Tất cả các quá trình này đều phải tuân thủ theo pháp luật, nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư… Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư tương ứng. Đồng thời, thu hồi lại hai loại giấy tờ này đã cấp đối với công ty được chuyển đổi… Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.